Nabożeństwo do Najświętszej Rodziny

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIETSZEJ RODZINY
W kościele Świętej Rodziny w Elblągu,
w pierwszą sobotę miesiąca,
po Mszy św. o godz. 12:00.-Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Panie Jezu, Ty ofiarowałeś za nas swoje życie i jesteś pośród nas w Eucharystycznym chlebie. Klękamy przed Tobą wyznając swoją wiarę w prawdziwą Twą obecność na tym ołtarzu i poświęcamy Ci nasze życie rodzinne. Jak ongiś nawiedziłeś ze swą Matką gody w Kanie Galilejskiej, tak też zechciej wstąpić do domu naszego jako Gość najmilszy razem z Maryja i Józefem. Niechaj święty Józef będzie nam przykładem pracy sumiennej i wytrwałej oraz nauczycielem wszelkich cnót rodzinnych. Niechaj Maryja ciepłem Serca swego matczynego napełni dom nasz, niechaj nam będzie Pocieszycielką w cierpieniu, Wspomożycielką w trudach życia. Tyś, Panie Jezu, uwielbiony w Najświętszym Sakramencie, bądź Głową rodziny naszej. Obdarz dom nasz światłem Twej nauki, żarem Twojej miłości, szczęściem Twej obecności. Niech każda rodzina, Tobie poświęcona stanie się przystanią pokoju, świątynią Boga i przedsionkiem nieba, na wzór Twojej Świętej Rodziny, do której dzisiaj kierujemy płynące z naszych serc podziękowania:

Podziękowania:

Najświętsza Rodzino, przyjmij płynące z naszych serc podziękowania:
- za to, że zawsze jesteś z nami,
Dziękujemy Ci Święta Rodzino!
- za to, że uczysz nas godnego życia rodzinnego,
Dziękujemy Ci Święta Rodzino!
- Za to, że uczysz nas umiłowania życia cichego i pokornego,
- Za to, że troszczysz się o nasz chleb powszedni,
- Za to, że uświęcasz nasze życie codzienne,
- Za to, że jesteś źródłem naszej radości,
- Za to, ze uczysz nas uczciwości w pracy,
- Za to, że wspierasz nas w trudach i niepokojach,
- Za to, ze dajesz nam przykład poświęcenia i wielkoduszności wobec bliźnich,
- Za to, że dodajesz nam odwagi w podejmowaniu odpowiedzialnych zadań życiowych,
- Za to, że uczysz nas zgadzać się zawsze z wolą Bożą.
Módlmy się:
Najświętsza Rodzino, przyjmij te podziękowania, które są wyrazem naszej wdzięczności. Utwierdzaj nasze rodziny w dobru i prowadź szczęśliwie po drogach ziemskiego życia do radosnego spotkanie z Tobą w niebie. Amen.

- Pieśń.

Najświętsza Rodzino, z wielką ufnością przychodzimy do Ciebie, aby prosić o pomoc. Sami jesteśmy słabi i biedni. Nie liczymy też na nasze zasługi i dobre uczynki, ale wyłącznie na Twoją łaskawość i dobroć. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na zgromadzone tutaj rodziny i otoczysz je swoją przemożną opieką. Niech każda rodzina, odnowiona według wzoru rodziny Nazaretańskiej, stanie się świątynią Bożą, w której każdy znajdzie pokój w udrękach, schronienie w zawodach, podporę w upadkach i nadzieję w zwątpieniach.

Prośby:

- Św. Rodzino, polecamy Ci narzeczonych aby doświadczając Twego przykładu założyli święte i radosne rodziny.
Święta Rodzino wspomagaj nas!
- Św. Rodzino, prosimy Cię, wspomagaj wszystkie małżeństwa aby trwały w łasce sakramentu małżeństwa żyjąc we wzajemnej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej.
Święta Rodzino wspomagaj nas!
- Św. Rodzino, polecamy Ci małżonków, którzy nie mogą zawrzeć sakramentu małżeństwa i prosimy Cię o dar ich szczególnej jedności z Bogiem.
- Św. Rodzino polecamy Ci rodziny wielodzietne i prosimy o siłę i mądrość do dobrego wychowania swojego potomstwa.
- Św. Rodzino, polecamy Ci małżonków, którzy nie mogą posiadać dzieci, pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem.
- Św. Rodzino, polecamy Ci dzieci i młodzież porzucone, zdemoralizowane i zaniedbane, i prosimy Cię miej je w Swojej opiece.
- Św. Rodzino, polecamy Ci dzieci i młodzież doświadczające różnego rodzaju trudności i problemów, wyjednaj im potrzebne dary Ducha Świętego.
- Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny, które doświadczają konfliktów i trudności w porozumieniu się pomiędzy dziećmi a rodzicami i prosimy o dar wzajemnego słuchania i zrozumienia.
- Św. Rodzino, polecamy Ci małżonków samotnie wychowujących swoje dzieci, i prosimy umocnij ich w trudzie kształtowania młodego pokolenia.
- Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny, w których znajdują się chorzy i prosimy o łaskę upragnionego zdrowia.
- Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny, w których znajdują się nieuleczalnie chorzy i prosimy o potrzebne łaski i o spokojną śmierć dla umierających.
- Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny skłócone i rozbite, i prosimy o zachowanie ich w jedności i pokoju.
- Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny obojętne i zastraszone, i prosimy o odwagę radosnego wyznawania wiary.
- Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny zmaterializowane i prosimy o ducha wyrzeczenia dla nich.
- Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny bezrobotne, pozwól im znaleźć pracę, która daje rozwój każdemu człowiekowi.
- Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny nie posiadające środków do życia i prosimy spraw aby odnaleźli pomoc u drugiego człowieka.
- Św. Rodzino, polecamy Ci wdowy i wdowców i prosimy aby doświadczenie samotności zbliżało ich do Boga.
- Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny alkoholików i narkomanów, i prosimy o cnotę trzeźwości i spójności dla nich.
- Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny niewierzące i prosimy o wiarę i miłość dla nich.
- Św. Rodzino, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszych rodzin i prosimy o miłosierdzie dla nich.
- Św. Rodzino, (modlitwy podane przez wiernych)
Święta Rodzino Nazaretańska, Wzorze każdej rodziny chrześcijańskiej, cześć najgłębszą Ci składamy. Poświęcamy się Tobie, prosząc pokornie, by nasze rodziny stały się siedzibą Boga, by w nich rodzice i dzieci, starzy i młodsi, żyli we wzajemnej miłości.
Święta Rodzino Nazaretańska, która z naszej świątyni rozlewasz na całą parafię blaski wiary i miłości, broń nasze rodziny i prowadź je po drogach św. Ewangelii Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Boże od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z niewiasty”, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny. Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament, niech On napełni nasze rodziny słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa.
Przez Chrystusa Pana Naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem poszczególnych rodzin.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem wszystkich.

Pozostawienie Wystawionego Najświętszego Sakramentu do godz. 17:55.